Requisits

Requisits generals

Prèviament a la contractació, els candidats hauran de justificar documentalment, si s’escau, que reuneixen els requisits següents:

  1. Nacionalitat:
    1. Ser ciutadà espanyol o,
    2. Ser nacional d’un dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran ser contractats el cònjuge, descendents o descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com de les persones amb nacionalitat dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
  2. Edat: tenir complerts setze anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  3. Titulació: estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol acadèmic oficial exigit per a l’ingrés en cada cos o escala, de conformitat amb el que estableixin les bases específiques. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació.
  4. Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
  5. Habilitació: no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques, separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
  6. Complir els requisits específics que en cada cas es determinen.

Els requisits per ser contractat/ada s’han de complir en la data en què es formalitzi la proposta de contractació i continuar complint durant la vigència del contracte.

En qualsevol moment es podrà requerir la documentació necessària per a la comprovació dels requisits indicats i excloure de la borsa les persones que en formin part si no els compleixen.